Igłofiltry Pompy, agregaty pompowe Agregaty naśnieżające Deszczownie przenośne Deszczownie
Oferowane urządzenia to w całości polska produkcja!

PRZEZNACZENIE

Deszczownie przenośne służą do nawadniania wegetacyjnego wszystkich upraw polowych i ogrodniczych. Deszczownie mogą znaleźć zastosowanie do nawodnień uprawowych, siewnych w okresie zbioru roślin okopowych do ochrony przed przymrozkami. Agregaty pompowe, rury i kształtki deszczowniane mogą znaleźć zastosowanie do prowadzenia akcji przeciwpożarowej lub przeciwpowodziowej.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

Wielka różnorodność spotykanych w praktyce pól, które zamierza się deszczować nie pozwala na przedstawienie uniwersalnego rozwiązania deszczowni mogącego znaleźć zastosowanie w każdym przypadku. Zamieszczone przykłady zastosowania umozliwiają zapoznanie się ze sposobem budowy deszczowni jak również wielkością powierzchni jaką mozna zadeszczować przyjętym w przykładzie zestawem urządzeń.

DESZCZOWNIA
PRZENOŚNA POLOWA

DESZCZOWNIA PRZENOŚNA DO WODY

W przykładzie deszczowni użyto agregat pompowy elektryczny - 400. Rurociąg doprowadzajacy zbudowany jest z ruru i armatury średnicy 89 mm (elementy deszczowni N 605). Techniczną jednostkę eksploatacyjną (TJE) deszczowni stanowi rurociag deszczujący zbudowany z rur i armatury średnicy 70 mm (elementy deszczowni M 604) na którym zainstalowano w odstępach co 18m 9 zraszaczy z dyszą głowną 6 mm. Robocza długość TJE wynosi 162 m. Zakładając, że rurociąg ze zraszaczami będzi przenoszony o 18 m obszar jednostki deszczowania (OBJ) wynisie 0,292 ha (162x18 m2)
Wydatek zraszacza wynosi 3,4m3/h co przy rozstawie 18x18m daje opad zwany intensywnością nominalną zespołową 10,6 mm/h. Dla uzyskania dawki polewowej 30 mm rurociąg ze zraszaczami musi deszczować na jednym stanowisku 2,8 godz. (30:10,6). Uwzględniając 0,5 godziny czasu na przemieszczenie rurociągu bocznego oraz, że nawodnienie prowadzi się w cyklu 14-dniowym przy pracy na zmianę 40 godz./tydzień uzyskuje się 24 pozycje pracy >2x40:(2,8+0,5)<>.
W przyjętych warunkach deszczownia nawodni 7.0 ha (24x0,292) upraw przy wydatku pompy 31m3/h (9x3,4).
Zobacz schemat deszczowni i wykaz elementów

Deszczownia przenośna według przykładu może znależć zastosowanie do nawadniania wszystkich rodzajów upraw w terenie nizinnym w którym różnica wysokości pomiędzy najwyższym punktem deszczowanej uprawy a lustrem źródła wody nieprzekracza 10 m Dla upraw wyrośniętych, zraszacze naleźy instalować na przedłużaczach. Zwiększając czas pracy w tygodniu, powierzchnia nawodniona przedstawioną deszczownią może być podwojona (do 15 ha).

DESZCZOWNIA PRZENOŚNA DO GNOJOWICY

Deszczownia polowa przenośna do gnojownicy może być zbudowana z rur aluminiowych ośrednicy 89; 108 mm wraz z potrzebnymi kształtkami tj. łuki, trójniki, zaślepki, itd. Pompy do gnojownicy winny posiadać wydajność ok. 40 m3/godz., a ciśnienie ok. 1 MPa (ok. 10 atm.).
Przykład takiej deszczowni jest przedstawiony na rys. 2. Rurociąg nawierzchniowy biegnie do pompy usytuowanej przy zbiornikach gnojowicowych fermy hodowlanej do deszczowanego pola. W przykładzie użyto dwóch zraszaczy gnojowicowych pracujących przemiennie. Czas pracy zraszacza zależy od wymaganej dawki gnojownicy, oraz jej stopień rozcieńczenia wodą (zawatośc suchej masy). Na jednej pozycji w deszczowaniu nawożącym zraszacz pracuje najczęściej 0,5-1 godziny. Długość rurociągu doprowadzającego gnojowicę do zraszacza L1+L2+L3+L4 w terenie nizinnym (przy róźnicy pomiędzy pompownią a zraszaczem 10 m.) może wynosić 2700 m. Przy większej różnicy poziomów rurociąg należy skrócić przyjmując skrócenie o 500 m na każde dalsze 10 m różnicy wysokości.
W przyjętym przykładzie obydwa rurociągi deszczujące posiadają długość (L4) umożliwiającą na każdym z nich trzykrotne przełożenie zraszacza, co razem daje sześć położeń roboczych. Zakładając pracę zraszacza na jednej pozycji 45 minut, łaczny czas pracy zraszacza z jednej pozycji rurociągów deszcujących wynosi 4 godziny (6x0,75 godz.). W tym czasie zostanie zadeszczowana powierzchnia 1,1 ha. (6x43x43m2) na której rozdeszczowane zostanie 160 m3 (4x40m3) gnojownicy. Instalując w rurociagu doprowadzającym L3 20 trójników uzyskuje sie tyle samo położeń rurociagów deszczujących. Cała deszczownia zadeszczuje przy 80 godzinach pracy zraszaczy powierzchnię o wymiarach 258x860 (22ha) rozprowadzając na niej 3200 m3
Przykład deszczowni ze zraszaczem gnojowicowym.


Schemat 1

Schemat 2

Schemat 3

Uwaga - to jest archiwalna wersja serwisu PPHU KLAUDIA.
Zapraszamy do nowego serwisu : www.klaudia.eu - deszczownie